תביעות לפי פוליסות ביטוח

תביעות לפי פוליסות ביטוח

פוליסת ביטוח הנה למעשה חוזה בין המבוטח עם חברת הביטוח כאשר על פי אותו חוזה, בהתקיים התנאי הקבוע בחוזה – "מקרה הביטוח" כפי שקבוע בפוליסה יהיה זכאי המבוטח לתשלום בהתאם לקבוע בפוליסה.

רבים מאיתנו בעלי פוליסות חיים המעניקות כיסויים ביטוחיים מסוגים שונים אולם, כפי שנתקלנו לא פעם המבוטח אינו מודע לכיסויים הקבועים בפוליסה או כלל אינו מודע לקיומה של הפוליסה ועל כן, לא פעם, כאשר קורה מקרה הביטוח המבוטח אינו ממש את הפוליסה ומפסיד סכומי גדולים כאשר במשך שנים שילם לברת הביטוח פרמיה. 

הטיפול בפוליסות ביטוח דורש מיומנות רבה של עורך הדין המטפל שכן, עפ"י רוב הפוליסות מנוסחות בלשון משפטית מסובכת המקשה על המבוטח להבינה. בנוסף, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת 3 שנים.

הפוליסות הנפוצות ביותר הנן הבאות :

פוליסת ביטוח חיים
פוליסה המקנה פיצוי לקרוביו של המבוטח כפי שהוגדרו על ידו בפוליסה במקרה של מות המבוטח.

פוליסה המקנה פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה
פוליסה המקנה כיסוי ביטוח כאשר למבוטח נגרם אי כושר עבודה הן בעקבות מחלה והן בעקבות תאונה. קיימים מספר סוגים של פוליסות וההבדלים העיקריים בניהם מתבטאים בתנאים לזכאות קרי, שיעור אובדן הכושר שנגרם למובטח כאשר ישנן פוליסות המזכות בפיצוי כאשר למבוטח נגרם אי כושר בשיעור 75% וישנן פוליסות המזכות בפיצוי בהן נגרם למבוטח אובדן כושר בשיעורים נמוכים יותר ( החל מאובדן כושר בשיעור 25% ).

פוליסה המקנה פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה
פוליסה מסוג זה מקנה למבוטח  פיצוי בשיעור הקבוע בפוליסה כאשר חלה באחת מן המחלות המנויות בפוליסה.

פוליסה המקנה פיצוי במקרה של נכות מתאונה
פוליסה מסוג זה מקנה למבוטח פיצוי בשיעור הקבוע בפוליסה כאשר למבוטח נגרמה נכות בעקבות תאונה בהתאם לנוסחת החישוב הקבועה בפוליסה.

עיצוב: Tink
287